Paint

Photographed by Lin You Teng

Make up Ya Fan Tseng

Hair Sateing Chiu

Model Elvira Mayrcheva

Using Format